Polecamy EKOGROSZEK

Nasza firma zajmuje się sprzedażą ekogroszku w Szczecinie. Ekogroszek jest jednym z najtańszych rozwiązań ogrzewania pomieszczeń w dzisiejszych czasach.

Polecamy WĘGIEL

Nasza firma prowadzi ciagłą sprzedaż węgla w Szczecinie. Dbamy o dobrą jakość węgla i niskie ceny naszych produktów. Zapraszmy do naszego składu opału.

Drewno KOMINKOWE

Prowadzimy sprzedaż hurt i detaliczną drewna kominkowego w Szczecinie na paletach i w workach. W swej ofercie sprzedajemy drewno kominkowe w różnych gatunkach.

Klauzula RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o zasadach przetwarzania, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z rozporządzenia RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Pawełczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Węgiel Szczecin Andrzej Pawełczyk z siedzibą przy ul. Nehringa 11a, 71-814 Szczecin nr Nip 8511027702, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Administratorem”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratora nie jest zobowiązany do posiadania inspektora ochrony danych osobowych i w związku z tym go nie ustanowił.

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z realizacją sprzedaży węgla osobom fizycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022 r. poz. 2236), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO), tj. m.in. w celu:
  a) umawiania i odwoływania dostaw węgla;
  b) prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Administratora i jego pracowników z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
  c) monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług;
  d) prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  e) prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby.
 3. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności Ustawa oraz rozporządzenie RODO.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, tj. dane kontaktowe, dane z dokumentu tożsamości, dane wynikające z zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 Ustawy zostały zebrane bezpośrednio od Państwa albo od właściwego miejscowo urzędu gminy.

CZY PODANIE NAM DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM?

Podanie nam danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i realizacji dostaw węgla.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z RODO?

 1. Przysługują Państwu, poniższe uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO;
  c) prawo do usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 rozporządzenia RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny z Administratorem oraz kontakt drogą e-mail.
 2. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym:
  a) podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług sprzedaży lub dostawy węgla,
  b) naszym podwykonawcom, którzy wykonują lub mogą wykonywać niektóre świadczenia w naszym imieniu,
  c) zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
  d) kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej.
 2. podmiotom publicznym, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli skorzystali Państwo z usług świadczonych przez Administratora, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 118 kodeksu cywilnego, tj. nie krócej niż przez 6 lat od dnia wydania Państwu węgla, koniec tego terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY („EOG”) LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator w uzasadnionych przypadkach, nie udostępnia Państwa danych podmiotom znajdującym się poza EOG.

Ekogroszek w Szczecinie

Polecamy zakup ekogroszku w Szczecinie w atrakcyjnej cenie.

Węgiel w Szczecinie

Polecamy zakup węgla w Szczecinie w atrakcyjnej cenie.

Drewno w Szczecinie

Polecamy zakup drewna w Szczecinie w atrakcyjnej cenie.

Warto wiedzieć

Polecamy zbiór informacji o ekogroszku, węglu i drewnie w Szczecinie.